Kavi Shree Daad Govt. Arts & Commerce College, Paddhari
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Circular

બી.એ./બી.કોમ.સેમેસ્ટર – 3 પરીક્ષા હોલટીકીટ

13/12/2021

આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે, બી.એ./બી.કોમ.સેમેસ્ટર–3(રેગ્યુલર/એટીકેટી બન્ને)ની પરીક્ષા તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૧ નાં રોજ શરુ થનાર છે, જેની હોલટીકીટ તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૧નાં રોજ બારી નં : ૦૧ પરથી સમય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ સુધી આપવામાં આવશે. જેની નોંધ લેવા વિનંતી.